Voor nieuwe klanten is de checklist 2022 via deze website te downloaden, wanneer u de ingevulde checklist met de bijbehorende kopieën toezendt aan BBB dan kan uw aangifte worden verzorgd voor €47,50 per aangifte (inclusief BTW)

Voor bestaande klanten volstaat de verkorte checklist omdat de meeste gegevens al bekend zijn. Echter wanneer uw persoonlijke situatie is gewijzigd of bij andere bijzondere omstandigheden ten opzichte van het vorige jaar, is het verstandig om dat even apart te vermelden.

Download hier de verkorte checklist 2022

 

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren.  Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met mij op. In de avonduren is er een telefonisch spreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur

Contactgegevens

Naam

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Emailadres

 

Burgerlijke staat

 

ja/nee

Datum of periode

Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2021?

   

Werk

Als u werk of een uitkering had:

 Jaaropgaven van werkgevers

 Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

 

Eigen woning

Als u een eigen woning had:

 Geldige WOZ-beschikking of aanslag Onroerende-zaakbelasting van 2020:

waardepeildatum 1-1-2020 U mag ook de WOZ waarde van de woning per die datum invullen =  €   

 

Als u een hypotheek had:

 De saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2021

 Opgave van de in 2021 betaalde hypotheekrente

 Kopie van de polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

 

Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 50.000 per persoon);

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

 Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2021 (er is nog maar 1 peildatum)

 Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2021

 Opgave van de in 2021 ingehouden dividendbelasting

 

Diverse aftrekposten

In 2021 zijn de volgende aftrekmogelijkheden van ziektekosten  nog van toepassing:

pedicure, huisarts, tandarts, orthopedagoog, contributie kruisvereniging, kronen en bruggen, implantaten, fysiotherapie, homeopatische medicijnen, gehoorapparaten, steunzolen, prothesen, extra kosten kleding en beddengoed, extra gezinshulp, dieet op medisch voorschrift, vervoer, farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift arts; alleen wat niet is vergoed door de zorgverzekeraar

niet aftrekbaar: brillen en contactlenzen, ooglaserbehandelingen, kosten bevalling/adoptie, NOPT-testbegrafeniskosten, premies zorgverzekering, eigen bijdragen AWBZ/WMO/CAK, verplichte en vrijwillige eigen risico’s, rolstoel/scootmobiel, kosten woningaanpassing

De drempel bij ziektekosten is verlaagd naar 1,65% van het inkomen.(voorbeeld bij € 42.434 is de drempel € 700; kosten daarboven zijn aftrekbaar)

 Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.

 Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort

 Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

 

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten (drempel € 250):

Vanaf 2022 wordt dit geregeld via een subsidie, zogenaamde STAP-budget

 Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

 

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

 Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

 Overzicht alimentatiebetalingen

 

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

Aftrek lijfrentepremies

U kunt in 2021 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2021 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 31 december 2021 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2021.

 Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen

 Opgave van de pensioenaangroei in 2020 (zie pensioenoverzicht 2021)

 Kopie van de polis

 

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

 Overzicht van giften

 Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

 

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

 Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

 

Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021 heeft ontvangen:

 Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021

 

TOESLAGEN

 

Tot wanneer kunt u toeslag aanvragen?

Uiterlijk tot 1 september 2022 kunt u een toeslag voor 2021 aanvragen. Als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2021, hebt u langer de tijd. U kunt dan toeslag

aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.

Voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels. U hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, als u aan de voorwaarden voldoet. Vraagt u de kinderopvangtoeslag toeslag later aan? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen als u dat binnen 3 maanden heeft aangevraagd.

 

 

Zorgtoeslag

Kan ik zorgtoeslag krijgen ?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 31.138 per jaar, of € 39.979 als u samenwoont.

Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn als € 118.479, voor partners niet meer als € 149.819 .

 

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen ?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 752,33 per  maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens bij ongeveer € 442,46 maximaal per maand.

Er mag geen vermogen zijn waarover u in box 3 belasting verschuldigd bent. (alleenstaande grens € 50.000, samenwonend grens € 100.000)

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn.

 kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

 servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

Kinderopvangtoeslag

 Welke kosten heeft u betaald in 2021, graag een overzicht per kind

Kindgebonden budget

Mogelijk voor kinderen jonger dan 18 jaar onder voorwaarden (u ontvangt kinderbijslag)