Voor klanten is de checklist 2023 via deze website te downloaden, wanneer u de ingevulde checklist met de bijbehorende kopieën toezendt aan BBB dan kan uw aangifte worden verzorgd voor € 75,00 per aangifte (inclusief BTW), Voor een aangifte met huisbezoek rekenen wij € 95,00

Voor bestaande klanten volstaat de verkorte checklist omdat de meeste gegevens al bekend zijn. Echter wanneer uw persoonlijke situatie is gewijzigd of bij andere bijzondere omstandigheden ten opzichte van het vorige jaar, is het verstandig om dat even apart te vermelden.

Download hier de verkorte checklist 2023

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren.  Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met mij op. In de avonduren is er een telefonisch spreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur

Contactgegevens

Naam

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Emailadres

 

Burgerlijke staat

 

ja/nee

Datum of periode

Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2023?

   

Werk

Als u werk of een uitkering had:

 Jaaropgaven van werkgevers

 Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

Eigen woning

Als u een eigen woning had:

 Geldige WOZ-beschikking of aanslag Onroerende-zaakbelasting van 2023:

waardepeildatum 1-1-2022 U mag ook de WOZ waarde van de woning per die datum invullen = €

Als u een hypotheek had:

 De saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2023  Opgave van de in 2023 betaalde hypotheekrente

 Kopie van de polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 50.650 per persoon);

Van 2023 t/m 2025 is alleen de spaarvariant van toepassing; in 2023 stijgt vrijstelling naar € 57.000 per persoon voor fiscaal partners (vastgestelde forfaitare rendementen zijn 0,01% voor spaartegoeden, 6,17% voor beleggen, en 2,46% voor leningen; over het totale rendement is 32% belasting vcrschuldigd

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:  Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2023 (er is nog maar 1 peildatum)  Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2023

 Opgave van uw onroerend goed per 1 januari 2023  Opgave van de in 2023 ingehouden dividendbelasting

Diverse aftrekposten

In 2023 zijn de volgende aftrekmogelijkheden van ziektekosten nog van toepassing:

pedicure, huisarts, tandarts, orthopedagoog, contributie kruisvereniging, kronen en bruggen, implantaten, fysiotherapie, homeopatische medicijnen, gehoorapparaten, steunzolen, prothesen, extra kosten kleding en beddengoed, extra gezinshulp, dieet op medisch voorschrift volgens dieetlijst 2023,

vervoer, farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift arts; alleen wat niet is vergoed door de zorgverzekeraar

niet aftrekbaar: brillen en contactlenzen, ooglaserbehandelingen, kosten bevalling/adoptie, NOPT-test, begrafeniskosten, premies zorgverzekering, eigen bijdragen AWBZ/WMO/CAK, verplichte en vrijwillige eigen risico’s, rolstoel/scootmobiel, rollator, kosten woningaanpassing

De drempel bij ziektekosten is verlaagd naar 1,65% van het inkomen. (voorbeeld bij € 45.695 is de

drempel € 753; kosten daarboven zijn aftrekbaar)

 Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.  Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort  Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Scholingskosten zijn vanaf 2023 niet meer aftrekbaar

Vanaf 2023 wordt dit geregeld via een subsidie; zogenaamde STAP-budget

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

 Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)  Overzicht alimentatiebetalingen

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

Aftrek lijfrentepremies alleen bij een pensioentekort; uw jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale hoogte van uw aftrek

U kunt in 2023 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2023 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 31 december 2023 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2023.

 Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen

 Opgave van de pensioenaangroei (factor A) in 2021(zie  pensioenoverzicht 2022)

  Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen (drempel boven 1% van uw inkomen tot maximaal 10% van uw inkomen) of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk: (verhoging van aftrekpost gift aan ANBI instelling met 25%)

 Overzicht van giften

 Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

 Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

 

Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2023 heeft ontvangen:  Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2023

TOESLAGEN

Tot wanneer kunt u toeslag aanvragen?

Uiterlijk tot 1 september 2024 kunt u een toeslag voor 2023 aanvragen. Als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2023, hebt u langer de tijd. U kunt dan toeslag aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.

Voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels. U hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, als u aan de voorwaarden voldoet. Vraagt u de kinderopvangtoeslag toeslag later aan? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen als u dat binnen 3 maanden heeft aangevraagd.

 

Zorgtoeslag

 

Kan ik zorgtoeslag krijgen ?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 38.520 per jaar, of € 48.224 als u samenwoont. In 2024 gaan die bedragen wat omlaag, € 37.496, of € 47.368 als u samenwoont

Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn als 127.582, voor partners niet meer als

161.329 . In 2024 wordt dat € 140.213 voor alleenstaande , of 177.301 voor partners)

 

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen ?

 

Voor de huurtoeslag 2023 moet uw huur lager zijn dan € 808,06 per maand (in 2024 € 879,66). Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens bij ongeveer € 452,20 maximaal per maand (in 2024 is dat

€454,47).

Er mag geen vermogen zijn waarover u in box 3 belasting verschuldigd bent. (alleenstaande grens

33.748, samenwonend grens 67.496; in 2024 zijn die bedragen € 36.952 en € 73.904)

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn.

kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

 servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

Kinderopvangtoeslag

 

 Welke kosten heeft u betaald in 2023, graag een overzicht per kind

Kindgebonden budget

Mogelijk voor kinderen jonger dan 18 jaar onder voorwaarden (o.a. u ontvangt kinderbijslag)

Hoeveel krijgt u? De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen en of u een toeslagpartner hebt of alleenstaande ouder bent. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u meer kindgebonden budget. Deze verhoging is een tegemoetkoming in de schoolkosten. Wilt u weten of en hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen? Maak dan de proefberekening op toeslagen.nl Bijzondere situaties In de volgende situaties zijn er aanvullende regels voor kindgebonden budget: – U bent co-ouder. – U hebt een samengesteld gezin. – U woont samen met uw kind bij uw ouders